پیشنهاد کتاب
کمال؛ حرکت از «خود» به «خود»

کمال؛ حرکت از «خود» به «خود»

مطلب این است که تخم یک گل و یا نطفهٔ یک انسان از اولین لحظه‌ای که شروع به حرکت می‌کند تا آخرین لحظه‌ای که به حد کمال خودش می‌رسد، از «خود» به «خود» حرکت می‌کند، یعنی آن «خود» و واقعیتش یک واقعیت ممتد است. «خود» او نه آن لحظهٔ اول است، نه لحظهٔ وسط و نه لحظهٔ آخر. «خود» او از اول تا آخرْ «خود» است بلکه هرچه رو به آخر می‌رود «خود»تر می‌شود، یعنی «خود»ش کامل‌تر می‌شود. از «خود» به سوی «خود» حرکت می‌کند، ولی از «خود» ناقص به سوی «خود» کامل حرکت می‌کند. همهٔ موجودات، بالفطره عاشق کمال نهایی خود هستند. همان گل هم عاشق کمال نهایی خودش است، جمادات هم به قول بعضی عاشق کمال نهایی خودشان هستند. هر موجودی عاشق کمال خودش است.

کتاب انسان کامل؛ شهید مطهری (ره)