من از اون روز می‌ترسم…

شب تیره

نوشته بود:

من خودم به همه می‌گم: «غصه نخور رفیق، کی دیده شب بمونه؟»

ولی من خودم یه بار دیدم شب موند، هیچ وقت صبح نشد، هنوزم شبه…