حفاظت شده: من امید را می‌بینم.

آسمان

این محتوا با رمز محافظت شده است. برای مشاهده رمز را در پایین وارد نمایید: